سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به سلامتی دخترا

 

?حـالا تو هی بیا بگو مرد ها پررو می شونـد...
زن بایـد سنگیـن و رنگیـن باشـد بایـد بیاینـد منت بکـشنـد و...
مـن می گویـم زن اگــــــر زن باشـد بایـد بشود روی عــــاشقیش حـساب کـرد
کــه بایـد عاشقی کـردن بلـد باشـد کــه جـــــــــا نزنـد جـا نمانـد جـا نگـذارد.
هی فکـر نکـنـد بـه ایـن چیزهایی کــه عمری در گوشش خـوانـده انـد کــه زن ناز و مرد نیاز.
کــه بـدانـد، مرد هـم آدم است دیگر گـاهی بایـد لوسش کـرد گاهی بایـد نـازش را کـشیـد
و گــاهی بایـد بـه پایش صبر کـرد...
حـتی مـن می گویـم زن اگر زن باشـد از دوستت دارم گفتـن نمی ترسـد.
تو می گویی خـوش بـه حـال زنی کــه عــاشق مردی نباشـد،
بگـذار دنبالت بـدونـد. و مـن نمی فهمـم اینکــه داری ازش حـرف می زنی
زنـدگی است یا مسابقـه اسب دوانی.
و مـن نمی فهمـم چرا هیچ کـس برنمی دارد بنویسـد از مردهــا...
از چشـم ها و شــانـه ها و دستهایشــان از آغوششان از عطر تنشـان، از صـدایشــان...
پررو می شونـد؟ خـب بشونـد. مگر خـود ما با هر دوستت دارمی تا آسمان نرفتـه ایـم؟
مگر ما بـه اتکـــاء همیـن دست ها همیـن نگاه ها همیـن آغوشهـا،
در بزنگاه های زنـدگی سرِپا نمانـده ایـم؟...
مـن راز ایـن دوست داشتـن های پنهـانی را نمی فهمـم.
مـن نمی فهمـم زن بودن با سنگیـن رنگیـن بودن با سکـوت با انفعال چـه ارتباطی دارد؟!؟
مـن بلـد نیستـم در سـایـه، دوست داشتـه باشـم مـن می خـواهـم خـواستنـم گوش فلکـ را کـر کـنـد.
مـن می خـواهـم مَردَم حـتی اگر مردِ مـن هـم نبود
دلش غنج بزنـد ازاینکــه بـدانـد جـایی زنی دوستش دارد...
مـن می خـواهـم زن باشـم...
بگـذار همـه دنیـا بـدانـد مردی ایـن حـوالی دارد دوستت دارم هــای مرا با خـود می برد... "
می خـواهـم عاشقی کـنـم مرد مـن "


+هیــچ حـرارت سنجـی را امشب ،
تــَوان تشخیـص دمـای ِ تب ِ بـی تابـی ام نیست ...(!)

 

. . .یــه زن هایـــی هســتند . . .
تیــپ نمیزنــن ولــی متفاوتنــد . . .
هیــچ وقت مشــروب نمی خــورند
به یــاد عشقشــون زیاد قهــوه می خــورند،
چــون خوب قهــوه درست کــردن رو هــمون عشق قدیمــی بهشــون یاد داده
ســاعت 1 شــب نمیتــونن تنهایـی تو خیابــونا رانندگــی کنن،
قــدم بزنـن ...
سیــگار بکشن...
ولی همــون ساعــت میتونــن تنـها بشــینن . . .
و تــرانهdance me to the end of love لیونــاردکوهن رو 10 بار گــوش کنـن . . .
عطــرهای تلــخ و مردونـــه دوســت دارن . . .
چــون این عطرهــا بوی یه مـــرد عاشق رو یادشون میاره!!
.
.
ایــن زن ها تلخــند ...
با 10 مَــن عســل نمیشـه خوردشــون !
به هیچکــس اعتــماد ندارن . . .
هــیچ حســی به اطرافشــون ندارن . . .
هـــیچ وقت از ته دل نمیخــندن،
حتی لبخنــدهاشون هم بی رمــق و بی رنگــه ...
چشمــهای این زن هــا زیباســت ،
ولــی هیچ وقــت زیبا نگاهــت نمیکنــن !
با ایــن زن ها نمیــشه دردُ دل کـرد
چــون تو دلشــون جایی برای زخــم جـدید نمــونده !
وقتی بهشون بگی دوست دارم با تعجب نگات میکنن !
این زن هــا همونهــایی هستـن که دیگـه هیچـوقت به دســت نمیان،
یه بار رفتــن و دیگه هیــچ وقت به خــاطر هیچکــس برنمیــگردن ...
.
.
+
این زن هــا دردی به وسعـت تمام دنیــا تحمــل میکــنن !
اینــارو درک کنــید ..(!)


[ پنج شنبه 93/2/4 ] [ 8:22 عصر ] [ سارا ]